Privacybeleid Leeuwarder Badminton Club

De vereniging: Leeuwarder Badminton Club, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40000119 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Leeuwarder Badminton Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Leeuwarder Badminton Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door De Leeuwarder Badminton Club verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • vastleggen wie lid is van de Leeuwarder Badminton Club;
 • communicatie met het lid, zoals het verstrekken van nieuws en het uitnodigen voor de algemene ledenvergadering of een verenigingsevenement;
 • het innen van de contributie;
 • het aanmelden van het lid bij: Badminton Nederland, Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein, hierna ook te noemen: ‘de bond’, dit ter uitvoering van de verplichting die de Leeuwarder Badminton Club heeft tegenover de bond;
 • het opgeven van uitsluitend de leden die deelnemen aan de competitie georganiseerd door de bond of een onder de bond ressorterende regio;
 • het aanmelden van leden die deelnemen aan een niet door de bond georganiseerde competitie of toernooi.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Leeuwarder Badminton Club de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. naam;
 2. voorletters;
 3. roepnaam;
 4. geslacht;
 5. adres, woonplaats;
 6. geboortedatum;
 7. telefoonnummer;
 8. bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder;
 9. e-mailadres, e-mailadres ouder/verzorger.

De gegevens bij 8 worden uitsluitend door de Leeuwarder Badminton Club zelf gebruikt en worden dus niet aan de bond of andere derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door De Leeuwarder Badminton Club opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat het lidmaatschap duurt. Daarna worden de gegevens bewaard in een oud-ledenarchief, bestemd voor reünies en jubilea.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De enige derde partij waarvan wij gebruik maken is:

– de bond;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Leeuwarder Badminton Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Leeuwarder Badminton Club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal

De Leeuwarder Badminton Club publiceert op haar website en in de sociale media beeldmateriaal van wedstrijden, evenementen en activiteiten. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of sociale media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, voorzien van reden, kenbaar maken via de contactgegevens onder aan dit document.

Sociale Media

De Leeuwarder Badminton Club maakt gebruik van Facebook, Linked In en Twitter. Wanneer leden en ouders van jeugdleden gebruik maken van deze toepassingen, zijn zij akkoord gegaan met de privacyinstellingen behorende bij Facebook en Twitter. Leden kunnen zelf hun privacyinstelling desgewenst aanpassen. De Leeuwarder Badminton Club behoudt zich ter aller tijden het recht om commentaren die op sociale media die dan wel kwetsend, beledigend zijn of leiden tot ongewenste reacties, te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

De Leeuwarder Badminton Club
It Giele Fjild 1
9084 DJ Goutum
Stuur een e-mail

Scroll naar boven